สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

8/7/2565 11:04:19น. 159
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นำโดย อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ขวัญเงิน และดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นำโดย อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

           โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และดร.ณวิญ เสริญผล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทางคณะได้จัดการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit)

              ทั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการของระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
8/7/2565 11:04:19น. 159
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน