กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” พบปะบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย กองทรัพย์สิน สภาพนักงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน

8/7/2565 14:10:25น. 224
สภากาแฟสัญจรสำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย กองทรัพย์สิน สภาพนักงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน


           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ พบปะกับตัวแทนบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย กองทรัพย์สิน สภาพนักงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานให้การต้อนรับ ณ ร้าน Happy Garden Coffee

          ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ได้แนะนำบุคลากรพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวกับการควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จัดการข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562 มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ www.up@up.ac.th

          ต่อมา ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน คุณกฤษณา แปงณีวงค์ แนะนำบุคลากรและนำเสนอผลการดำเนินงาน เช่น จำหน่ายสินค้า ณ ร้านค้าสวัสดิการ รายได้จากการเช่าพื้นที่เศรษฐกิจภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น และได้นำเสนอแผนการเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเปิดบริษัทขนส่งในมหาวิทยาลัยในอนาคต หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 - 2566 โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณทรพงศ์ รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐ

           จากนั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย คุณศตฉัน วรรณโวหาร นำเสนอการดำเนินงานของกองกฎหมาย เรื่อง การยก (ร่าง) กฎหมาย ตรวจสอบ ข้อกฎหมาย การให้คำปรึกษาและเสนอความเห็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานสภาพปัญหาและแนวทางการป้องกันแก้ไข และการพัฒนาการดำเนินงานด้านนิติการและสัญญา ด้านสอบสวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และด้านคดี สิทธิประโยชน์ หัวหน้างานสภาพนักงาน นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง แนะนำโครงสร้างการบริหารงานสภาพนักงาน นำเสนอการดำเนินงานของสายสนับสนุน แผนกลยุทธ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงโครงการการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  

          ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชื่นชม ให้กำลังใจบุคลากรทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในองค์กรที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในองค์กรต่อไป

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/7/2565 14:10:25น. 224
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” พบปะบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย กองทรัพย์สิน สภาพนักงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน

##สำนักงานอธิการบดี #กองกฎหมาย #กองทรัพย์สิน #สภาพนักงาน #หน่วยตรวจสอบภายใน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน