มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจาก Design Together for Chiangrai #1 ในกิจกรรม Exploration Workshop: Boot จุดประกายแนว

11/7/2565 13:56:23น. 103
สร้างเมืองสร้างสรรค์สู่เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก
           Exploration Workshop: Boot Camp 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นตามบริบทการเป็นเมืองสร้างสรรค์ สำหรับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงราย ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์นสู่ระดับสากล) วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. ดร.คัชพล จั่นเพชร กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และ รองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรม Exploration Workshop: Boot Camp#1 ลักษณะกิจกรรมฟังบรรยายและ Workshop
ก่อนทำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ก่อนวันอบรมจริงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมอย่างละเอียด และดำเนินการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการเก็บเรื่องเล่า (Narrative InQuiry)แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร สปา/สุขภาพ และสิ่งทอ
              ทีมวิทยากรร่วมอำนวยการโดย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานชาติ (iGTC) อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว (CoETR) อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุพผา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ (CEA) คุณอิ่มหทัย กันจินะ กลยุทธ์ในการฝึกอบรม (Training) สร้างความเข้าในการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจสร้างสรรค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายของโลกหลังวิกฤต การฝึกประมวลบริบท และประเมินคุณค่าความโดดเด่นของฐานทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Contextual InQuiry) ในแต่ละแขนงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือสังเคราะห์เนื้อหาเชิงบริบทของพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนผังผู้เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมอบรมในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
             ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมด้วยหัวข้อ “ชวนกันคิดเรื่องออกแบบ” ก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกใช้เครื่องมือการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Design Tools) สร้างสรรค์สื่อสาร และส่งต่อ “คุณค่า”อย่างไรให้โดนใจลูกค้า ตามด้วยการนำเสนอแบบร่างแนวคิดเชิงคุณค่า (Value Proposition Canvas:VPC) โดยมีทีมที่ปรึกษาและคณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Workshop เวทีสะท้อนความเห็น Boot Camp1 และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ไปพัฒนาต่อ กับกิจกรรม Boot Camp2 ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2656 


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
11/7/2565 13:56:23น. 103
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจาก Design Together for Chiangrai #1 ในกิจกรรม Exploration Workshop: Boot จุดประกายแนว

##SDG1 #SDG2 #SDG3 #SDG4 #SDG8 #SDG9 #SDG12 #SDG17 # https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=26499
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน