สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

12/7/2565 17:36:48น. 215
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นำโดย อาจารย์วิราพร โชติปัญญา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร พร้อมด้วย อาจารย์ทศพล คุ้มสุพรรณ และอาจารย์นิตยา บุญชุ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง, อาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ และอาจารย์สุพรรณี เบอร์แนลอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

         โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และอาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทางคณะได้จัดการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit)

         ทั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการของระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/7/2565 17:36:48น. 215
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน