หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

12/7/2565 17:41:33น. 226
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นำโดย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทางคณะได้จัดการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit)

          ทั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการของระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/7/2565 17:41:33น. 226
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน