กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านกิจกรรม สภากาแฟสัญจร

13/7/2565 15:23:22น. 548
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านกิจกรรม สภากาแฟสัญจร
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านกิจกรรม สภากาแฟสัญจร
                     เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะกับบุคลากร กองอาคารสถานที่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน และหัวหน้างานให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้การทำงานที่ มุ่งมั่นสร้างเสริมพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมากองอาคารสถานที่ มีหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การบริการสวัสดิการพื้นฐาน และยังพัฒนาหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล
                     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้านการบริการจัดการให้กับคณะผู้บริหารได้ทราบ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ ด้านความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และป่า บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และนำเสนอแผนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้น้ำมาเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยาคือ ต้นคำมอกหลวง ซึ่งมีการเพาะและทำการขยายพันธุ์เพื่อใช้ในการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต รวมไปถึงนำเสนอแผนการจัดการน้ำ การสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน การจัดการด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการด้านไฟป่าที่มีการเกิดที่ลดลงจากที่ผ่านมา และนำการผลการประเมิน UI Green Metric World University Ranking ซึ่งกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ผลักดันและส่งเสริมด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งในปีล่าสุดที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ติดอันดับที่ ๑๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๗๑ ของโลก และมีแผนในปีต่อไปมีเป้าหมายที่ลำดับที่ ๑๐๐ ของโลก หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ได้นำคณะผู้บริหารร่วมชมพื้นที่บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา ปลูกต้นคำมอกหลวง และปล่อยปลาจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว
                  โดยกิจกรรมสภากาแฟสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและบุคลากร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในองค์กร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
13/7/2565 15:23:22น. 548
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านกิจกรรม สภากาแฟสัญจร

#กองอาคารสถานที่ #มหาวิทยาลัยพะเยา #กิจกรรมสภากาแฟสัญจร
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน