คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ครบรอบ 12 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

18/7/2565 16:24:33น. 182
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ครบรอบ 12 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

       เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่ม ในพิธีครบรอบ 12 ปี

สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงเข้าร่วมพิธีมอบโล่

เกียรติคุณจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย


1. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์

    ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สายบริหาร ประเภท หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้างาน ประจำปี 2565


2. นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 

    ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ด้านบริการ ประจำปี 2565
       มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา
ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัย
เอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ จึงนับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 79 ของไทย และได้จัดพิธี ครบรอบ 12 ปี สถาปนามหา
วิทยาลัยพะเยา ในวันนี้
ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
18/7/2565 16:24:33น. 182
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ครบรอบ 12 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน