คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ x ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม BCA HOUSE ครั้งที่ 1

19/7/2565 14:22:41น. 385
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

             คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุจิตรา วสุวัต อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม BCA HOUSE ครั้งที่ 1 ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างสำนึกรักคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา (Upskill - Reskill) รวมถึงเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะ ให้เติบโตและเข้มแข็ง

       โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ คุณจิรโมท รัตนวัน ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณกรองราญจน์ กันไชยคำ ด้านนิเทศศาสตร์ คุณบุรินทร์ กลีบเมฆ ด้านการตลาด คุณเมธันยวีร์ ภิวัฒธนพล ด้านการท่องเที่ยว คุณนฤมล ขันทองหล่อ ด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และคุณอนุพงศ์ วงค์จันน้อย ด้านการบัญชี ให้แก่น้องๆนิสิตกว่า 400 คน และได้มีศิษย์เก่าจากอีกหลายสาขาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/7/2565 14:22:41น. 385
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ x ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม BCA HOUSE ครั้งที่ 1

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน