สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการเชิงรุกหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น, Non Degree, Pre Degree และหลักสูตรเรียนร่วม

19/7/2565 16:42:20น. 256
#Non Degree #Pre Degree
               วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ และบุคลากรงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร และนายนพรัตน์ ใจหมั่น เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่กับคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น, Non Degree, Pre Degree และหลักสูตรเรียนร่วม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป สามารถเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีล่วงหน้า รวมทั้งการสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบผลการเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี และส่งผลให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร/นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
19/7/2565 16:42:20น. 256
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการเชิงรุกหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น, Non Degree, Pre Degree และหลักสูตรเรียนร่วม

#Non Degree # Pre Degree #
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน