กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา

20/7/2565 12:47:13น. 150
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา สรุปประเด็นปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางานด้านการบริการการศึกษา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับการให้บริการด้านการบริการการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา จากคณะ/วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 57 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
20/7/2565 12:47:13น. 150
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา

#กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน