กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม I-Con Camp 2022 ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

24/7/2565 10:27:18น. 116
ICON UP CAMP
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม I-Con Camp 2022 ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำผู้เข้าแข่งขันในรอบ Audition ทั้ง 18 คน ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ
ประกอบด้วย
- กิจกรรม Coaching “International Communication and Information” โดยทีมโค้ชเดช (ดร.เดช ดอกพวง คณะสหเวชศาสตร์) และโค้ชโนอาร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- กิจกรรม Coaching “Ready on board” และ “International Mindedness in the 21st century.” โดยทีมโค้ชโน็ต (ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์) โค้ชแบงค์ (ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน คณะสหเวชศาสตร์) โค้ชนิด (ดร.นิจติยา สุวรรณสม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)
- กิจกรรม Coaching “Food, Drink and Customs” โดยทีมโค้ชโจ้ (อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) และโค้ชมายด์ (ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงแรมละไม เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
24/7/2565 10:27:18น. 116
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม I-Con Camp 2022 ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

#ICON UP CAMP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน