สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น” สัปดาห์ที่ 2

25/7/2565 15:46:57น. 1066
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วยFlutterเบื้องต้น
          เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1219 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น" สัปดาห์ที่ 2 โดยอบรมต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการอบรมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน และอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี อาจารย์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีนิสิตสาขาฯ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม และร่วมทำ Workshop เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้พร้อมสู่ตลาดอุตสาหกรรม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/7/2565 15:46:57น. 1066
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน