มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม

5/8/2565 19:00:30น. 64
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม เข้ารับฟังแนวทางเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการแนะนำทักษะเทคนิค วิธีการเลือกเรียนคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยาย เรื่อง การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง CE 11303 อาคารเรียนรวมหลังใหม่

จากนั้นเป็นการบรรยายและเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คณะ ได้แก่
- การบรรยายของคณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- การบรรยายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว
- การบรรยายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ครู จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จำนวน 62 คน
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
5/8/2565 19:00:30น. 64
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตากพิทยาคม

#กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน