สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร

6/8/2565 9:41:50น. 90
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร
        สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร” หมวด 1, 6, 5 ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการ ส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1,6,5 และ Screening Report และเพื่อให้คณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx และ Screening Report เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE)
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล/นางสาวรัตนา จุมปา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
6/8/2565 9:41:50น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน