คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565

9/8/2565 15:50:39น. 288
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

      เมื่อวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากระบวนการตามพันธกิจตามแนวทางของ EdPEx ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในการบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการดำเนินการที่เป็นเลิศกับการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์จากนั้น จากนั้น ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยาย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธกิจด้านการบริหารกับการดำเนินงานที่เป็นเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตกับการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี บรรยายเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการกับการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต บรรยายเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธกิจด้านคุณภาพนิสิตและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการบรรยาย ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ในการทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) PDCA โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามพันธกิจ ได้แก่ด้านการบริหาร ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านคุณภาพนิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอกระบวนการการทำงาน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง / อ.อิทธิพล บัวย้อย   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
9/8/2565 15:50:39น. 288
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565

#โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน