ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

11/8/2565 16:31:50น. 316
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

           กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร จำนวน 2 รุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฏาคม 2565 รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 109 คน เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้บริบทนโยบายและทิศทางการบริหาร สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 17 คณะ 2 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต ในปีการศึกษา 2565 มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1,963 คน ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งจากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings, SCImago Institutions Ranking, รวมทั้ง UI Green Metric World University Rankings การที่บุคลากรใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ทิศทางและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม จะทำให้บุคลากรสามารถปรับตัวและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นบุคลากรคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร
 
          โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา และทีมวิทยากรบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์ นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยาที่ฉันรัก” เชื่อมความรู้ความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรใหม่ และเกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นต่อไป


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/8/2565 16:31:50น. 316
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน