สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPEx

12/8/2565 13:05:07น. 104
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
               สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPEx โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมประธานที่ประชุมได้แจ้งรายนามผู้ประเมินคุณภาพภายในและผู้สังเกตุการณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ แจ้งระยะเวลาการดำเนินการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์การประเมิน EdPEx มาบรรยายกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมิน EdPEx ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Active Learning Classroom
อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
12/8/2565 13:05:07น. 104
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน