ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

16/8/2565 3:12:04น. 689
อว
       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง และตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน ของ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยมีประเด็นการตรวจราชการ 3 ประเด็น ได้แก่
       1. การดำเนินภารกิจเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
       2. แผนและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
       3. ปัญหา อุปสรรค แนวทางและผลการดำเนินการแก้ไข
       มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และคณะทำงานมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
       ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ได้นำเสนอภาพรวม ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่ดำเนินการ ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน รวมพื้นที่ 98 ตำบล และคาดว่าจะเกินการจ้างงานกว่า 840 อัตรา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยคาดว่าจะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
       การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนอถึงการผลักข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ให้เป็นวาระสาธารณะร่วมกัน และได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการฯ ณ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุทธิพงศ์ อำไพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
16/8/2565 3:12:04น. 689
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#อว #กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน