กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

17/8/2565 23:39:06น. 280
สภากาแฟ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ , รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร , ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต , นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี , ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พบปะกับตัวแทนบุคลากร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจรในครั้งนี้ เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีแทนผู้อำนวยการทั้ง 2 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


โดยในส่วนของกิจการนิสิต โดยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของหน่วยงานคือการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสิตได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตตาม สมรรถนะการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความท้าทายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคสังคมที่มี กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการยกระดับสมรรถนะและขีดความสามารถของนิสิต ในการแข่งขันสู่ประชาคมโลกไดอ้ย่างมีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตตามสมรรถนะการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (UP IDENTITY)  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชื่นชม ให้กำลังใจบุคลากรและผู้นำนิสิตทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในองค์กรที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
17/8/2565 23:39:06น. 280
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

#SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน