สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ตลาดแรงงานยุค 4.0

18/8/2565 10:59:45น. 164
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ตลาดแรงงานยุค 4.0
        สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ตลาดแรงงานยุค 4.0 ในวันที่ 24 และ 31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เพื่อให้นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษากับการปฏิบัติงานจริง รวมถึงช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมการทำงานในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก เข้าอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารในการทำงานร่วมกับผู้อื่น” โดยวิทยากร อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล
2. การอบรมในหัวข้อ “การเขียนอีเมลสมัครงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” โดยวิทยากร อาจารย์สุวิทย์ ติคำ
3. การอบรมในหัวข้อ “การคิดสร้างสรรค์และปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม” โดยวิทยากร อาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ
4. การอบรมในหัวข้อ “การนำเสนองานด้วย PowerPoint (Infographic)” โดยวิทยากร อาจารย์ศักดิ์พันธุ์  แดงมณี

ผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้ให้ข้อมูล / ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา  เอกประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา เอกประเสริฐ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
18/8/2565 10:59:45น. 164
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน