วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (AUN-QA/EdPEx)

1/9/2565 17:41:19น. 339
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (AUN-QA/EdPEx)
   วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (AUN-QA/EdPEx) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อีกทั้งเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยการศึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/9/2565 17:41:19น. 339
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (AUN-QA/EdPEx)

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน