นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานในรายวิชา ภูมิภาคศึกษา

14/9/2565 13:28:16น. 1097
#ศึกษาดูงาน
          เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 นิสิตระดับปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมคณาจารย์ นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน 2 แห่ง ศึกษาดูงานแห่งที่ 1 St. Stephen’s International School กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแห่งที่ 2 BSB British International Primary School กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียน การประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของนิสิต
         ทั้งนี้ คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับสถานที่ศึกษาดูงานทั้ง 2 แห่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์พาเยี่ยมชมการศึกษาดูงานในครั้งนี้


Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตวิทยาลัยการจัดการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
14/9/2565 13:28:16น. 1097
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน