นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDIPML 2022)

15/9/2565 14:53:17น. 512
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
           คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (IRN62W0007) ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International conference on Digital Image Processing and Machine Learning (ICDIPML 2022) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM Conference เป็นเวทีชั้นนำสำหรับการนำเสนอผลงานของนักวิจัย และนิสิต เพื่อนำเสนอและหารือเกี่ยวกับนวัตกรรม การวิจัย ประสบการณ์ รวมไปถึงแนวโน้มล่าสุดในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
         ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDIPML 2022) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการบรรยายที่ 1 เรื่อง The modified inertial methods for solving the split feasibility problem with applications โดย นางสาวสุทธินี ต้นโสด นางสาวชนกนันท์ ธนกวีศิลป์ โดยมี ซึ่งมี ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา รศ. ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รศ. ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


หัวข้อการบรรยายที่ 2 เรื่อง The modified inertial proximal algorithm for solving the split variational inclusion problem in Hilbert Spaces and application to medical images โดย นส.จารุชา พุทธรักษ์ โดยมี ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา นส.ศุภารัตน์ เกษรพรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับเหรียญรางวัลในกิจกรรม12th SCiUS Forum ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมรอบด้าน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา “ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียนในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งเป็นการเสริมทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อการเติบโตเป็นผู้รู้และปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุข
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
15/9/2565 14:53:17น. 512
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDIPML 2022)

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ #ICDIPML 2022
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน