อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประเมินผลงานของนิสิต กิจกรรมการนำเสนอผลงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป(Pitching เน้นกระบวนการ)

19/9/2565 15:14:21น. 213
อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประเมินผลงานของนิสิต กิจกรรมการนำเสนอผลงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป (Pitching เน้นกระบวนการ) ของนิสิตชั้นปีที่ 2
   วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประเมินผลงานของนิสิต ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป (Pitching เน้นกระบวนการ) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ดร.นริศรา เสือคล้าย ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดร.สมภพ พินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และอาจารย์กัญจนี ศรีโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษา โดยกิจกรรมการนำเสนอผลงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป (Pitching เน้นกระบวนการ) จัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/9/2565 15:14:21น. 213
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน