คณะ ICT จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ

20/9/2565 13:53:37น. 288
สัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพนิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
               โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวเปิดการสัมมนา และนำเสนอนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ โดยเริ่มจากการนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โดย อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ซึ่งมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ
                 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพงศ์ศักดิ์ อริยะจิตไพศาล ที่ปรึกษาคณบดี กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล และการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรภายในคณะที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/9/2565 13:53:37น. 288
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน