สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมการลงพื้นที่สถานศึกษา Site Visit Online ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

23/9/2565 16:03:13น. 396
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมการลงพื้นที่สถานศึกษา Site Visit Online ครั้งที่ 1  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพร่วมกันวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสถานศึกษา ความเสี่ยงในการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินสถานะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพเพื่อนำไปสู่การจัดทำกรอบแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม ซึ่งมีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มตามจังหวัดที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SWOT ความเสี่ยง ผลตระหนักจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินในประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ตลอดจนการ Feed back ประเด็นปัญหาที่พบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันก่อนการลงพื้นที่สถานศึกษา Site visit Online ในครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.45 – 12.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom meeting  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคลและผู้เข้าร่วมประชุม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/9/2565 16:03:13น. 396
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมการลงพื้นที่สถานศึกษา Site Visit Online ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

##Edpex
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน