คณะ ICT อบรมหัวข้อ “ทักษะการบริหารจัดการเวลา” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 บริการจัดการเวลาให้สมดุล พร้อมทั้งรับรู้ถึงภาวะซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์

26/9/2565 14:25:46น. 469
ทักษะการบริหารจัดการเวลา
               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้อง UB-004 อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการบริหารจัดการเวลา” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล ให้มีแนวคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อพัฒนานิสิตได้รับการพัฒนาความรู้ ให้เกิดกระบวนการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งข้อมูลทางด้านหลักการขั้นตอนและเทคนิคบริหารจัดการเวลา รวมไปถึงภาวะสุขภาพกับทักษะการจัดการอารมณ์ อาทิเช่น ภาวะความเครียด ภาวะวิตกกังวล ภาวะโกรธ และที่สำคัญภาวะซึมเศร้า โดยภายในกิจกรรมมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะ ICT เข้าร่วมอบรมและซักถามเพื่อจัดสรรเวลาในการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันให้สมดุล รวมทั้งยังทำแบบสำรวจภาวะซึมเศร้า


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/9/2565 14:25:46น. 469
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน