SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลก

29/9/2565 11:00:51น. 72
University of Phayao
วันที่ 29 กันยายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และคณาจารย์ในหลักสูตร การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 วิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรือง ทิศทางนโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจ ในทิศทางของนโนบายและแผนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
29/9/2565 11:00:51น. 72
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลก

#SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน