หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022

3/10/2565 11:20:23น. 232
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022
วันที่ 30 กันยายน 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022 นำเสนอผลงานวิจัยนิสิต แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สำหรับนิสิตชั้นปี 4-5 ในรายวิชา 324428 ระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 19 ผลงานวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนผลงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
3/10/2565 11:20:23น. 232
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขสาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth ##UniversityOfPhayao #PHUP #SDG4 #SDG17 #OccUP_Showcase2022 #บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน