คณะ ICT ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

4/10/2565 16:52:53น. 308
ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
               เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมแม่กา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ,สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมร่วมกับนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน และนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุลนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการยกระดับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
               โดยได้มีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กร และการจัดการข้อมูลภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านความเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในโอกาสต่อไป


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/10/2565 16:52:53น. 308
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #SE_ICT #GIS_ICT #CS_ICT #ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะSmartCity #ICTบริการวิชาการสู่ชุมชน
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน