คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของสาขาวิชาและคณะศิลปศาสตร์

26/10/2565 14:30:16น. 200
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของสาขาวิชาและคณะศิลปศาสตร์

        เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เพื่อระดมความคิดเห็น การกำหนดทิศทางการพัฒนาของสาขาวิชาและคณะศิลปศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน โดยการจัดประชุมดังกล่าวฯ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 ข้อที่ 11 และนำเสนอข้อมูลสถานภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน ในด้านต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหาร รวมถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้บุคลากรทราบ รวมถึงได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายงานการระดมความคิดเห็นดังกล่าวฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณากำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานต่อไป ทั้งนี้ มีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ชาวไทย เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 92 คน คิดเป็นร้อยละ 94.85
 

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/10/2565 14:30:16น. 200
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของสาขาวิชาและคณะศิลปศาสตร์

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน