มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

31/10/2565 8:55:24น. 349
มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
                        การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ๓/๒๕๖๕ ถือเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการประชุมร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนิสิต และนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบัน และนอกจากมีการประชุมในระดับผู้บริหาร และยังมีการจัดประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนิสิตนักศึกษาควบคู่กัน เพื่อยกระดับความสำคัญของงานให้เด่นชัดขึ้น พร้อมกับเป็นเวทีเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคลากร นิสิตและนักศึกษาจากทุกสถาบัน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
               เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ๓/๒๕๖๕ และได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ทปอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ สานพลัง สร้างสรรค์ สานฝันน้อง ” เกี่ยวกับประเด็นของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และ ความเหลื่อมล้ำของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาหลังจากนั้นตัวแทนบุคคลากร นิสิต นักศึกษา จาก ๓๖ สถาบัน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ณ ห้อง active learning classroom อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา
              ทั้งนี้ “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนในยุคปัจจุบันที่ต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งแบบ Soft Skill และ Hard Skill เมุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติของการไม่หยุดเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึงไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการสอน และสร้างให้นิสิตสามารถอยู่ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารู้เท่าสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว พร้อมกับได้จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้พื้นที่วัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเมืองพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ด้วยและในช่วงเย็นร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ณ ลานอเนกประสงค์ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
31/10/2565 8:55:24น. 349
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

#การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา #ทปอ. #ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน