คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการในการคุ้มครองผู้บริโภค และความร่วมมือทางวิชาการฯ ที่มีต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค 2565

2/11/2565 9:57:41น. 355
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการในการคุ้มครองผู้บริโภค และความร่วมมือทางวิชาการในการสำรวจความคิดเห็นและประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างสภาองค์กรของผู้บริโภค โดย สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ศูนย์บริการวิชาการ และสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยรังสิต

          เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางและข้อเสนอแนะจากองค์กรสมาชิก ผู้บริโภคทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ผู้บริโภค และการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของสภาองค์กร ของผู้บริโภค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นนักวิจัยในโครงการฯ ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรม “ระดมสมองกลุ่มเพื่อให้ความเห็นต่อการทำงานของ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ขององค์กรสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค ภาคเหนือ” เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรและยกระดับการทำงานเพื่อผู้บริโภคให้สอดคล้องกับบทบาทตามอำนาจหน้าที่ตาม “พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค”


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
2/11/2565 9:57:41น. 355
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน