ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรมจัดประชุมเสวนา “ก้าวอย่างไร อนาคตข้าวไทย-ข้าวพะเยา”

9/11/2565 9:16:59น. 145
ประชุมเสวนา “ก้าวอย่างไร อนาคตข้าวไทย-ข้าวพะเยา”
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมเสวนา ในหัวข้อ “ก้าวอย่างไร อนาคตข้าวไทย-ข้าวพะเยา” ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ประสบการณ์ในการทำธุรกิจข้าวรวมถึงทิศทางการพัฒนาข้าวไทย-ข้าวพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นักวิชาการเกษตร กลุ่มธุรกิจข้าวบ้านสร้อยศรี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหงส์หิน ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลทุ่งรวงทอง  อ.จุน และตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยเล็งเห็นปัญหาด้านการผลิตที่มีต้นทุนสูงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพต่ำ ปัญหาด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการของนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ได้มีการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบใช้สารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตราฐานเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย เน้นการทำเกษตรแบบรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กลุ่มเกษตรกรทำให้เกษตรมีต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรต่อไป
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
9/11/2565 9:16:59น. 145
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรมจัดประชุมเสวนา “ก้าวอย่างไร อนาคตข้าวไทย-ข้าวพะเยา”

##ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ##คณะวิศวกรรมศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##RACE ##SDG1 ##SDG2 ##SDG8 ##SDG12
#sdg1 #sdg2 #sdg8 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน