ม.พะเยา ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

10/11/2565 12:00:24น. 213
ม.พะเยา ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ม.พะเยา ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
                           ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบการบริหารและธุรการ ได้จัด โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการครั้งที่ ๑๐ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ