กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน

11/11/2565 0:30:36น. 90
การเขียนประเมินค่างาน
กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกองกิจการนิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเห็นว่า การจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ความก้าวหน้าตามสายงาน(กิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน) จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรกองกิจการนิสิตได้รับทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนความก้าวหน้าของชีวิตการทำงานด้วยการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระกิจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยและนิสิต การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดขององค์กร บุคลากรจึงควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต ความก้าวหน้าตามสายงาน(Career Path) จึงมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรเกิดความตระหนักต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง ตลอดจนการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
หน่วยงาน รวมถึงเรียนรู้การเขียนประเมินค่างาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
11/11/2565 0:30:36น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน

#sdg17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน