คณะศิลปศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx

15/11/2565 14:56:59น. 274
คณะศิลปศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน UP EdPEx ประกอบด้วย ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.รัติยา ฟิชเชอร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์ สาขานวัตกรรมสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการประเมินด้วยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละหมวดอย่างเข้มข้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและฉันทามติจากทุกส่วนงาน แล้วให้ Feedback กับคณะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยกระบวนการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 1.) การสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 2.) การสัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการ (ผู้บริหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และ รักษาการหัวหน้างานที่รับผิดชอบกระบวนการ) และ 3.) การสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ ดร.วารัชย์ มัธยมบุรุษ และ คุณสุทธินี ศักดิ์สูง     

                               

ข้อมูล / ภาพ: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
15/11/2565 14:56:59น. 274
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน