คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพิ่มศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร ในหัวข้อ“การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

15/11/2565 15:10:20น. 607
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และผู้บริหาร ได้จัดอบรมในหัวข้อ“การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยการอบรมในหัวข้อดังกล่าวได้พูดถึง ข้อเสนอแนะ (พื้นฐาน) ในการทำวิจัยตามสาขาวิชาแนวทาง (เบื้องต้น) ในการเขียนบทความวิจัย (จากรายงานฉบับสมบูรณ์), การเขียนบทความวิชาการ และ การเขียนผลงานวิชาการอื่นๆ (เฉพาะบางผลงาน), การเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ, สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ , ตัวอย่างการสืบค้นเพื่อเริ่มต้นการทำวิจัย/การเขียนบทความวิชาการ, ข้อเสนอแนะ (พื้นฐาน) ในการเขียนตำรา/หนังสือ, การเผยแพร่ตำรา/หนังสือ รวมถึงสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อีกด้วย

โดยการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงรายละเอียดและข้อเสนอแนะในการทำวิจัย การทำตำรา รวมถึงเอกสารประกอบการสอน เพื่อผลักดันให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 15:10:20น. 607
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพิ่มศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร ในหัวข้อ“การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน