สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

17/11/2565 14:12:35น. 117
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตเชียงราย จัดงานสัมมนาทางการบริหารการศึกษา ในหัวข้อ กระบวนวิจัยทางการบริหารการศึกษา และทฤษฎีพหุปัญญากับการบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก โดยมีนิสิตเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 110 คน ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงรายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนาดังกล่าว
การสัมมนาในภาคเช้า เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทฤษฎีพหุปัญญากับการบริหารการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเท่าทันโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ทั้งนี้ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ จากวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งนิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้สำหรับการทำงานต่อไป อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
17/11/2565 14:12:35น. 117
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

#สัมมนาทางการบริหารการศึกษา #บริหารการศึกษา #กระบวนวิจัยทางการบริหารการศึกษา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน