นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประขุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางและการร่วมออกแบบนโยบายในการดำเนินงานวิจัย

22/11/2565 14:53:18น. 292
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย ได้จัดประขุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางและการร่วมออกแบบนโยบายในการดำเนินงานวิจัย ภายใต้การวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการน้ำในชุมชน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบย้อนกลับ เพื่อสร้างความมั่นคงในการเกษตรของพื้นที่จังหวัดพะเยา” เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าพื้นที่ในการทำการวิจัยและร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางและการร่วมออกแบบนโยบายในการดำเนินงานวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ 1 “ระบบสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบริหารจัดการวิกฤตน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่ภูมินิเวศเกษตรชุมชนลุ่มน้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา” โดย ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการที่ 2 “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรในการรับมือภัยแล้งในจังหวัดพะเยา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี อาจารย์ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

และโครงการที่ 3 “การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งด้านการเกษตรลุ่มน้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา” โดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาข้อมูลของการบริหารการจัดการน้ำในชุมชน และการทำธนาคารน้ำใต้ดินย้อนหลังในจังหวัดพะเยา รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงในการเกษตรของพื้นที่จังหวัดพะเยา อีกดัวย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2565 14:53:18น. 292
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน