ประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กรธ.รส.มพ.) ครั้งที่ 2 (การจัดทำธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)

8/12/2565 16:12:53น. 315
ธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:30 – 20:30 น. คณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อไปจะใช้คำเรียก กรธ.) อันประกอบไปด้วยตัวแทนองค์กรนิสิตระดับคณะและหลักสูตร นิสิตในนามอิสระ ตลอดจนตัวแทนเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ทั้งหมด 23 คน ได้ร่วมประชุมยกร่างธรรมนูญครั้งที่ 2 โดยมีคุณอรรถพล เถรแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม สาระสำคัญในการประชุมแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 การเลือกตั้งประธานและรองประธาน กรธ. และการแบ่งฝ่ายการทำงาน

ที่ประชุมได้มีมติเลือก คุณอรรถพล จันทำ เป็นประธาน กรธ. และเลือก รอง กรธ. แยกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

     - คุณอรรถพล เถรแก้ว รอง กรธ. ฝ่ายเอกสาร

     - คุณณฐิตา ดาศรี รอง กรธ. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

     - คุณจิรภิญญา จีปน รอง กรธ. ฝ่ายเลขานุการ

     - คุณกุลชา กสิวุฒิเชิดชูชัย รอง กรธ. ฝ่ายการเงินและบัญชี

     - คุณวัชรากร บุญสุภากุล รอง กรธ. ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาคม

เรื่องที่ 2 กำหนดการ (ปรับเปลี่ยนภายหลังได้)

     2.1 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้ทุกเย็นของวันพุธนับจากการประชุมครั้งนี้ เวลา 16:30 – 21:00 น. เป็นการประชุมสามัญของ กรธ. (ยกเว้นช่วงสอบและวันหยุดราชการ)

     2.2 วันพุธที่ 1 ก.พ. 2565 กำหนดให้เปิดประชาคมรับฟังเสียงสะท้อนและถกเถียงเรื่องธรรมนูญ

     2.3 วันพุธที่ 8 ก.พ. 2565 กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างธรรมนูญ

     2.4 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต และ/หรือ สภานิสิตคณะฯ ตามธรรมนูญใหม่

เรื่องที่ 3 ร่วมร่างธรรมนูญในส่วนอารัมภบท และ หมวดทั่วไป

     3.1 ในส่วนอารัมภบท มีการเสนอให้เขียนครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ (อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติมภายหลัง)

     3.1.1 สถานการณ์สังคม การศึกษาและการเมืองที่สะท้อนสู่การร่างธรรมนูญนิสิต เช่น วิถีการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งก่อให้เกิดกลุ่มผู้ประท้วงทั้งในนามเยาวชนปลดแอก และ นักเรียนเลว เป็นต้น

     3.1.2 ผู้บริหารคณะชุดปัจจุบันที่ต้องการให้นิสิตมีสิทธิ เสรีภาพ ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ซึ่งออกแบบโดยนิสิตเอง

     3.1.3 ที่มาที่ไปของ กรธ. และขั้นตอนการยกร่างธรรมนูญ 3.2 หมวดทั่วไป มีการเสนอให้เขียนครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ (อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือย้ายหมวดภายหลัง)

     3.2.1 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พึงเคารพในหลักการสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยซึ่งเป็นประชาธิปไตย

     3.2.2 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการไม่เลือกปฏิบัติแก่บุคคลภายในคณะ ให้มีความเท่าเทียมไม่ว่าจะด้วย.........ใด

     3.2.3 การบริหารกิจกรรมนิสิตฯ จะเป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย

     3.2.4 บทบัญญัติใดในธรรมนูญ หากขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นประชาธิปไตยย่อมบังคับใช้มิได้

     3.2.5 ธรรมนูญนี้ถือเป็นกฎระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการบริหารกิจกรรม นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และนิสิตทุกคนย่อมอยู่ในความคุ้มครองของธรรมนูญนี้

     3.2.6.นิสิตทุกคนสามารถอ้างธรรมนูญนี้ในการแก้ข้อกล่าวหา หรือยกขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนได้

     3.2.7 บัญญัติ คำสั่ง หรือกฎระเบียบใด ที่ขัดกับธรรมนูญนี้ ต้องมีการยกขึ้นหารือและถกเถียงอย่างเป็นการสาธารณะ

เรื่องที่ 4 การดำเนินงานหลังประชุมและวาระการประชุมครั้งต่อไป

     4.1 เมื่อฝ่ายเลขาฯ พิมพ์และตรวจแก้บันทึกการประชุมเรียบร้อยแล้ว จะมีการเผยแพร่ผ่าน page สำนักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ

     4.2 วาระการประชุมครั้งต่อไป คือ ร่วมร่างธรรมนูญในหมวด คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สโมสรนิสิตฯ สภานิสิตฯ และ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

เรื่องที่ 5 Cool Down and Open mind

     หลังจากที่มีการถกเถียงกันอย่างถึงแก่น และถึงพริกถึงขิง เนื่องจากมีความเห็นต่างกันหลายประการ แต่เมื่อการถกเถียงเป็นที่สิ้นสุด การเปิดใจและเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึก รวมถึงการขอบคุณและขอโทษจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้สมาชิกเปลี่ยนจากบทบาทผู้ทำงานอย่างเต็มที่ เป็นเพื่อนร่วมงานซึ่งมีไมตรีกันได้

     ประธานในที่ประชุมได้เอ่ยปากขอโทษหากยังควบคุมการประชุมได้ไม่ดีพอ สมาชิกบางคนกล่าวขอโทษหากล้ำเส้นการทำงาน บางคนก็ยังติดใจในการถกเถียง บางคนก็ยังใช้ความเงียบเป็นการครุ่นคิด แต่ถือว่าทุกคนต่างเสียสละเวลามาทำงานเพื่อส่วนรวม และความรู้จักมักคุ้น แปรผันตามเวลาไม่มากก็น้อยเสมอ


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร สุขสราญจิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร สุขสราญจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
8/12/2565 16:12:53น. 315
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กรธ.รส.มพ.) ครั้งที่ 2 (การจัดทำธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)

#ธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ธรรมนูญนิสิต #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน