คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)

23/12/2565 16:22:49น. 236
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)

       เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้แสดงเจตจำนงการบริหารงาน การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร รวมถึงแจ้งแนวปฏิบัติการประพฤติตนของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ และ ไม่พึงกระทำ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังนี้


  การประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงกระทำ ประกอบด้วย

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลัก ของประเทศ โดยการรักษาผลประโยชน์และ ชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตาม หลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่กระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในงานหรืออาชีพของตน

3. กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียง เพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ โดยคิดถึงความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของ ประชาชน

5. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน อดทนเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทันตามกำหนดเวลาโดยได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า ทั้งใน ส่วนของการใช้เงิน เวลา และทรัพยากรอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ในการ ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ

การประพฤติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไม่พึงกระทำ ประกอบด้วย

1. แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือไม่กระทำการอันเป็นการทำลาย ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งไม่กระทำการอัน เป็นการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศ

2. นำข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลความลับ ของหน่วยงานและของทางราชการไปใช้เพื่อ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

3. หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทาง กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพล กดดันต่อการ ตัดสินใจใด ๆ ของตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ในหน้าที่ราชการ

5. ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ที่มีเหตุผล ไม่ชี้แจงเหตุผล อธิบายให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง การเมือง

 

ข้อมูล: คุณสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก: กองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา                           

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
23/12/2565 16:22:49น. 236
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy)

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน