สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และแนวทางในการกำกับติดตามความสำเร็จของแผน ผ่านระบบ Zoom Meeting

26/12/2565 15:43:35น. 132
แผนพัฒนาคุณภาพ
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และแนวทางในการกำกับติดตามความสำเร็จของแผน ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ กำหนดแนวทางในการนำแผนไปปฏิบัติและแนวทางในการกำกับติดตามความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพและแผนพัฒนาเร่งด่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการวางแผนแผนพัฒนาคุณภาพหรือแผนพัฒนาเร่งด่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดำเนินงานร่วมกันก่อนการลงพื้นที่สถานศึกษา Site visit Online ในครั้งต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคลและผู้เข้าร่วมประชุม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
26/12/2565 15:43:35น. 132
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และแนวทางในการกำกับติดตามความสำเร็จของแผน ผ่านระบบ Zoom Meeting

#แผนพัฒนาคุณภาพ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน