วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง

27/12/2565 11:13:11น. 106
วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง
    วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต” และหัวข้อ “การวิจัยผสานวิธี mixed method research” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารการศึกษาและการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก


 

facebooktwitterline


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/12/2565 11:13:11น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน