สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ Outcome Based Education (OBE) ในรูปแบบการบันทึกวิดีโอ

10/1/2566 13:53:50น. 170
โครงการ Outcome Based Education (OBE)

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดโครงการ Outcome Based Education (OBE) ในรูปแบบการบันทึกวิดีโอ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิด หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้