คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

24/1/2566 16:30:20น. 112
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง ฝึกเขียนโครงร่างวิจัยสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ จากนั้น ในวันที่ 14 – 22 มกราคม 2566 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิจัย และบททบทวนวรรณกรรม ความเชื่อมโยงระหว่างการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี การตั้งคําถามวิจัย และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย อีกทั้งยังมีการอบรมพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “คำสำคัญในการศึกษาวิจัยภาษากับสังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุกคติชนสร้างสรรค์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวรการทบทวนวรรณกรรมสำหรับงานวิจัยด้านวรรณคดีและคติชนวิทยา” โดย อ.ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ และ “ภาษาในการเขียนวิจัย” โดย อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ เป็นต้น   

 

ภาพ / ข้อมูล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/1/2566 16:30:20น. 112
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน