คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม "การถอดบทเรียนการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

6/2/2566 11:24:59น. 77
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม "การถอดบทเรียนการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นวิธีการเลือกวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus (วารสารเชิงคุณภาพ) ลักษณะและรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์เชิงวิชาการ และประโยชน์เชิงปฏิบัติของงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงกรณีศึกษาการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะ ได้ทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ รวมถึงเทคนิคและวิธีการดำเนินโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ อีกทั้ง ในกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานด้านการวิจัยภายในคณะ อีกด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/2/2566 11:24:59น. 77
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม "การถอดบทเรียนการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน