คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

20/2/2566 16:15:06น. 475
บริการวิชาการ
     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ให้บริการความรู้ "การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 78 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

     กิจกรรมให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะต่อสังคม และการเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้ให้นิสิตออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน และสอนโดยการออกไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ และทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อเกิดประโยนช์อันสูงสุดในการดำเนินชีวิตต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
20/2/2566 16:15:06น. 475
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน