สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สัมภาษณ์นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช

2/5/2566 17:32:43น. 307
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นิรมล พรมนิล และดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สัมภาษณ์นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช ภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ณ ห้องปฎิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม

โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรมดังกล่าวเป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม โดยร่วมกันจัดการเรียน การสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว และเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 12 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:32:43น. 307
Print Friendly and PDF

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สัมภาษณ์นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการปฎิบัติงานร่วมกับโรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอลิน บีช

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน