กองกลาง ม.พะเยา นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2/5/2566 21:58:00น. 805
กองกลาง ม.พะเยา นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน


           รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน นำบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำแนวทางจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมธ อังคะศิริกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด และบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และพนักงาน ให้การต้อนรับ โดยได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการดำเนินงาน และกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การดำเนินงานด้านความเป็นสากลและการบริหารจัดการงานสื่อสารองค์กร

          บุคลากรกองกลาง ได้ประชุมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน และนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามกลุ่ม จากนั้น อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการใช้ “Canva เรียนรู้การออกแบบด้วยสมาร์ทโฟน” ร่วมทำ Workshop เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/5/2566 21:58:00น. 805
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน